tberttya564

David Camp Camp từ Taja, Ethiopia từ Taja, Ethiopia

Người đọc David Camp Camp từ Taja, Ethiopia

David Camp Camp từ Taja, Ethiopia

tberttya564

Cái nhìn hấp dẫn về biểu tượng Lonesome George, con rùa yêu thích của tôi (đừng nhầm lẫn với con rùa yêu thích của tôi, Myrna). Câu chuyện của ông được lồng vào bối cảnh rộng lớn hơn của phong trào bảo tồn ở Galapagos và trên toàn thế giới. Rất khuyến khích!