3b0d20

Abod Al Al từ Skandali 814 01, Hy Lạp từ Skandali 814 01, Hy Lạp

Người đọc Abod Al Al từ Skandali 814 01, Hy Lạp

Abod Al Al từ Skandali 814 01, Hy Lạp

3b0d20

Đọc tốt cho đến khi bạn có được kết thúc tào lao, một vấn đề phổ biến với những cuốn sách ngày nay. Loại trong phim kinh dị lịch sử Da Vinci Code, nhưng tôi sẽ nói nó được viết tốt hơn một chút. Vấn đề kết thúc xấu giống nhau.