srdon

Anthony Srdanovic Srdanovic từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Anthony Srdanovic Srdanovic từ Audrain County

Anthony Srdanovic Srdanovic từ Audrain County

srdon

Bìa sách mô tả nó như những câu chuyện thú vị của con người xung quanh các quyết định lớn của Tòa án Tối cao. Trong khi đôi khi tham gia, cuốn sách dày đặc hơn tôi dự đoán và tôi phải mất 2 lần gia hạn thư viện để hoàn thành nó. Mặc dù vậy, những mô tả hay về những trường hợp nổi tiếng, đặc biệt là Dred Scott v. Sandford, Hirabayashi v. Hoa Kỳ, Brown v. Board of Education, và Roe v. Wade.

srdon

A tour de force, but where's the ending?