krusia

Kasia Krusiec Krusiec từ Kenourgia Chora 230 71, Hy Lạp từ Kenourgia Chora 230 71, Hy Lạp

Người đọc Kasia Krusiec Krusiec từ Kenourgia Chora 230 71, Hy Lạp

Kasia Krusiec Krusiec từ Kenourgia Chora 230 71, Hy Lạp

krusia

Tôi thực sự thấy phân tích của cô ấy về văn học khá sáng sủa. Tôi thực sự ngạc nhiên về số lượng không gian cô ấy dành cho một số ý tưởng; vì vậy, việc tổ chức cuốn sách có vẻ hơi khó hiểu. Để có mẫu tốt hơn về văn bản và nghiên cứu khuyết tật của cô ấy, hãy xem bài viết của cô trên tạp chí Dấu hiệu.