juephoto

Julia Mills Mills từ Vennavalkudi, Tamil Nadu, Ấn Độ từ Vennavalkudi, Tamil Nadu, Ấn Độ

Người đọc Julia Mills Mills từ Vennavalkudi, Tamil Nadu, Ấn Độ

Julia Mills Mills từ Vennavalkudi, Tamil Nadu, Ấn Độ

juephoto

Tôi sẽ thích một cuốn sách được viết bởi một nhà khoa học, nhưng có một nhà báo viết cuốn sách sẽ giúp ai đó ít quen thuộc hơn với các lập luận. Đọc tốt cho một người không phải là wonk.