blambnet

Brett Lamb Lamb từ Chhiria, Uttar Pradesh 212107, Ấn Độ từ Chhiria, Uttar Pradesh 212107, Ấn Độ

Người đọc Brett Lamb Lamb từ Chhiria, Uttar Pradesh 212107, Ấn Độ

Brett Lamb Lamb từ Chhiria, Uttar Pradesh 212107, Ấn Độ

blambnet

Tôi nhớ đã đọc nó ở giữa một bài giảng kinh tế, với cuốn sách ẩn trong một tập tin lớn về ghi chú kinh tế. Tôi dường như đang nhìn vào một bản in các ghi chú bài giảng. Trời ơi, tôi có nhàn rỗi ở JC không?