bobbrilliant

Michael Anthony Snowden Anthony Snowden từ Koçar Köyü, 81650 Koçar Köyü/Akçakoca/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ từ Koçar Köyü, 81650 Koçar Köyü/Akçakoca/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Michael Anthony Snowden Anthony Snowden từ Koçar Köyü, 81650 Koçar Köyü/Akçakoca/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

Michael Anthony Snowden Anthony Snowden từ Koçar Köyü, 81650 Koçar Köyü/Akçakoca/Düzce, Thổ Nhĩ Kỳ

bobbrilliant

một cách khôn ngoan hơn, tôi tôn trọng nhà thờ Cơ đốc giáo đầu tiên về cách họ có thể đàn áp mọi tiếng nói và hợp nhất. Phúc âm tự nó là lạ (tất cả đều là nếu bạn lùi lại một bước) bởi vì những câu chuyện không phải là một phần của kinh điển tập thể của chúng tôi. phân tích của pagel là một cách dễ đọc, sau đó phúc âm rất khó giải mã. một bài học tuyệt vời mà lịch sử được viết bởi những người chiến thắng.

bobbrilliant

favorite of the series

bobbrilliant

Oh, Ginsberg. My first and favorite poet.