jbacklund

Jennifer Backlund Backlund từ Kamenka, Bê-la-rút từ Kamenka, Bê-la-rút

Người đọc Jennifer Backlund Backlund từ Kamenka, Bê-la-rút

Jennifer Backlund Backlund từ Kamenka, Bê-la-rút

jbacklund

Sau một thời gian dài tôi đã có cơ hội đọc một cuốn sách lịch sử hay. Câu chuyện khác một phần với Arno được làm phim và câu chuyện thú vị và rõ ràng hơn nhiều. Có lẽ nhược điểm duy nhất mà tôi gặp phải là đề cập đến việc trồng hoa tulip (có lẽ là một bản dịch được chọn không đúng), vì chúng chắc chắn không xảy ra ở châu Âu vào thời trung cổ.