ghoshal

Bobby Ghoshal Ghoshal từ Hillsborough Township, NJ, Hoa Kỳ từ Hillsborough Township, NJ, Hoa Kỳ

Người đọc Bobby Ghoshal Ghoshal từ Hillsborough Township, NJ, Hoa Kỳ

Bobby Ghoshal Ghoshal từ Hillsborough Township, NJ, Hoa Kỳ

ghoshal

Không tốt bằng The Kite Runner. Cung cấp một số hiểu biết tốt đẹp về lịch sử Afghanistan, nhưng không được viết tốt. Tôi nghi ngờ rằng Hosseini đã làm việc lâu hơn với Người chạy diều, sau đó loại bỏ điều này khá nhanh.

ghoshal

Good broad history that feels more like a story than plain facts.

ghoshal

Book full of an epic romance <3