jgyqyl

Xie Zhiwei Zhiwei từ Bassa, Bờ Biển Ngà từ Bassa, Bờ Biển Ngà

Người đọc Xie Zhiwei Zhiwei từ Bassa, Bờ Biển Ngà

Xie Zhiwei Zhiwei từ Bassa, Bờ Biển Ngà

jgyqyl

Điển hình Augusten Burroughs; khô khan, chu đáo, ý nghĩa và hài hước. Đã yêu nó! :)