kjy9248d9be

Jaeyoung Kim Kim từ Daulatpur Khader, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Daulatpur Khader, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Jaeyoung Kim Kim từ Daulatpur Khader, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Jaeyoung Kim Kim từ Daulatpur Khader, Uttar Pradesh, Ấn Độ

kjy9248d9be

Đây là một bài đọc nhanh, và kết thúc là tốt, nhưng tôi không thể thưởng thức câu chuyện.

kjy9248d9be

Tôi ghi nhớ đề nghị của bạn tôi để đình chỉ thực tế, và điều đó đã giúp rất nhiều trong cuốn sách này. Mặc dù thật khó để tha thứ cho sự thật rằng Dona là một người mẹ, tôi vẫn thấy câu chuyện thú vị. Kết thúc không hoàn toàn thỏa mãn mặc dù.

kjy9248d9be

Tôi rất muốn giới thiệu loạt bài này!

kjy9248d9be

This woman knows how to write. Interesting insight into a kind of friendship I know I'll never have.