monkkei

Monk Kei Kei từ 43010 Ponte Recchio PR, Ý từ 43010 Ponte Recchio PR, Ý

Người đọc Monk Kei Kei từ 43010 Ponte Recchio PR, Ý

Monk Kei Kei từ 43010 Ponte Recchio PR, Ý

monkkei

Một tài khoản đáng sợ về cách thao túng ngành quảng cáo liên quan đến trẻ em của chúng ta. Khó đọc, nhưng cuối cùng, người đọc được thưởng một số lời khuyên thực hành về cách chống lại.

monkkei

interesting to get your head around. written in cogny! in it. for real. wicked...yeah.