mikimaus

Miljana Tomic Tomic từ Aaypa, Madhya Pradesh 461221, Ấn Độ từ Aaypa, Madhya Pradesh 461221, Ấn Độ

Người đọc Miljana Tomic Tomic từ Aaypa, Madhya Pradesh 461221, Ấn Độ

Miljana Tomic Tomic từ Aaypa, Madhya Pradesh 461221, Ấn Độ

mikimaus

Mượn từ thư viện công cộng. Tiểu thuyết người lớn. Trước đây có tiêu đề Malcolm. Câu chuyện về Malcolm, một ngư dân, ông nội, Duncan, người bắn tỉa mù, Hầu tước Lord of Lossie, và con gái của ông, Lady Flormiel. Malcolm học được di sản thực sự của mình. Chủ đề rất lớn của danh dự.