isstep

Ivan Stepanov Stepanov từ Jacupiranga - SP, Braxin từ Jacupiranga - SP, Braxin

Người đọc Ivan Stepanov Stepanov từ Jacupiranga - SP, Braxin

Ivan Stepanov Stepanov từ Jacupiranga - SP, Braxin

isstep

Đây là một cuốn sách tôi tìm thấy tôi không thể đặt xuống. Thông minh, cốt truyện truyền cảm hứng. Sử dụng sáng tạo ngôn ngữ. Đủ tin tưởng để đưa tôi vào mặc dù tôi đã tự hỏi liệu có ai trong số những người bạn 19 tuổi của con gái tôi sẽ hành động nhận thẻ trong hộp thư của họ không. Theo cách mà câu chuyện mở ra, tôi muốn nghĩ như vậy!