tingkai_liu

Tingkai Liu Liu từ Wills Point, Texas 75169, Hoa Kỳ từ Wills Point, Texas 75169, Hoa Kỳ

Người đọc Tingkai Liu Liu từ Wills Point, Texas 75169, Hoa Kỳ

Tingkai Liu Liu từ Wills Point, Texas 75169, Hoa Kỳ

tingkai_liu

Một trong những cuốn sách hay nhất ghi lại cuộc sống của hầu hết các bạn cùng lớp của tôi ở trường đại học (tôi đã đi đến một trường đại học lịch sử phụ nữ đen) đã trải qua ở trường trung học và tại sao chúng ta chọn đi đến một ngôi trường nơi chúng ta có thể thấy nhiều người trông giống như chúng ta. Trường học của tôi đã được BLASTING Imus trong tuần qua. Đi đi, Spelmanites!