talos73

từ 4800 Petit-Rechain, Bỉ từ 4800 Petit-Rechain, Bỉ

Người đọc từ 4800 Petit-Rechain, Bỉ

từ 4800 Petit-Rechain, Bỉ

talos73

Tôi nghĩ về cuốn sách này mỗi ngày bây giờ .. nó thực sự thay đổi cách tôi nghĩ về những quyết định tôi đang đưa ra. Một cuốn sách rất truyền cảm hứng, đọc nhanh ... và nó chủ yếu là một cuốn sách ảnh! Ai sẽ không thích điều đó?

talos73

gắn bó với bạn trong một thời gian dài

talos73

الكتاب لابأس به.. صحيح إنه مشوق لكن أسلوبه ثقيل دم!!

talos73

A true classic of family and respect for ancestors. It changed my view of the world.

talos73

It was alright