joshgowen

Josh Gowen Gowen từ Waltham, Grenada từ Waltham, Grenada

Người đọc Josh Gowen Gowen từ Waltham, Grenada

Josh Gowen Gowen từ Waltham, Grenada

joshgowen

Không tốt như hai phần đầu, mặc dù miêu tả người Nam Phi hay thay đổi.

joshgowen

loved this book! If you like dogs, you will like it too - but you may cry.