heintz

Mat từ Sunderland, ON L0C, Canada từ Sunderland, ON L0C, Canada

Người đọc Mat từ Sunderland, ON L0C, Canada

Mat từ Sunderland, ON L0C, Canada

heintz

Không có nhiều điều xảy ra trong cuốn sách này. Có những lời giới thiệu tốt hơn về Hasidism trong văn học và có những nhân vật hấp dẫn hơn. Tôi không cảm thấy đồng cảm với bất cứ ai. Cuốn sách này có thể là đương đại 50 năm trước, nhưng không phải bây giờ.

heintz

Reviewed here.