gokaydurmaz

G từ Bhuleswar Nagar, Maharashtra, Ấn Độ từ Bhuleswar Nagar, Maharashtra, Ấn Độ

Người đọc G từ Bhuleswar Nagar, Maharashtra, Ấn Độ

G từ Bhuleswar Nagar, Maharashtra, Ấn Độ

gokaydurmaz

Giữ cho bạn đoán cho đến cuối cùng. Khả năng che giấu và tiết lộ thông tin của Dostoevsky theo ý muốn để tiếp tục chương trình nghị sự của riêng ông là rất ấn tượng. Sau khi hoàn thành, tôi muốn đọc lại với một góc nhìn khác. Phải đọc!

gokaydurmaz

My favorite book. Despite the weird, long lists at the beginning.