juliacarra2ff2

Julia Carrasco Carrasco từ Nain, Himachal Pradesh, Ấn Độ từ Nain, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Julia Carrasco Carrasco từ Nain, Himachal Pradesh, Ấn Độ

Julia Carrasco Carrasco từ Nain, Himachal Pradesh, Ấn Độ

juliacarra2ff2

Bạn có thể nổi điên rằng bạn tự phụ và sáo rỗng, nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra sau khi bạn thừa nhận bạn yêu thích cuốn sách.

juliacarra2ff2

Nhanh như chớp đọc. Không thể đặt nó xuống. Câu chuyện và nhân vật xuất sắc.

juliacarra2ff2

Like Dan Brown's pacing? Like Umberto Eco's depth and details? Well, then, BAM! This is the book for you. Like Twilight? Like Sookie Stackhouse? Well, then, you're not fit to read this book, because it's so far above the rest of the books falling under the "mystical" genre. Seriously, it was wide in scope, brilliant in detail, absorbing in plot, and every page practically turned itself. HIGHLY recommend.