vidit_bhatia

Vidit Bhatia Bhatia từ Upperlands, Maghera, Magherafelt BT46, Vương Quốc Anh từ Upperlands, Maghera, Magherafelt BT46, Vương Quốc Anh

Người đọc Vidit Bhatia Bhatia từ Upperlands, Maghera, Magherafelt BT46, Vương Quốc Anh

Vidit Bhatia Bhatia từ Upperlands, Maghera, Magherafelt BT46, Vương Quốc Anh

vidit_bhatia

Tôi yêu bối cảnh lịch sử và bản chất anh hùng bất đắc dĩ của nhân vật Nick Hook.

vidit_bhatia

My oh My! Way good and soooo cool.... shows you alot!