josh_chula

Josh Chula Chula từ Handulia, West Bengal, Ấn Độ từ Handulia, West Bengal, Ấn Độ

Người đọc Josh Chula Chula từ Handulia, West Bengal, Ấn Độ

Josh Chula Chula từ Handulia, West Bengal, Ấn Độ

josh_chula

TÔI YÊU NÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

josh_chula

Nhìn chung, bộ phim là 5 sao. Nhắc nhở tôi, theo nhiều cách, về Babylon 5. Khá là đi xe, lắng nghe họ nói thẳng. Loạt tuyệt vời mà được tốt hơn khi nó đi.

josh_chula

First published in 1899, this memoir, written by Captain Joshua Slocum, is the story of his solo sailing voyage around the world. In its period language and reserve lies the heart of this sailor. And he has a remarkable story to tell! What a pleasure it was to read. A treasure.