carmi770

Carmi Labuschagne Labuschagne từ North Cachar Hills, Assam, Ấn Độ từ North Cachar Hills, Assam, Ấn Độ

Người đọc Carmi Labuschagne Labuschagne từ North Cachar Hills, Assam, Ấn Độ

Carmi Labuschagne Labuschagne từ North Cachar Hills, Assam, Ấn Độ

carmi770

Không có gì cả Điều này rất đơn giản: sự khác biệt về * trung bình * giữa nam và nữ luôn nhỏ hơn chênh lệch giữa * phạm vi bình thường * đối với một trong hai. [Đây là cùng một loại khoa học tào lao được sử dụng để hỗ trợ các ý tưởng đằng sau sự phân biệt chủng tộc.] Nếu bạn cố gắng và căn cứ vào việc nuôi dạy con cái hoặc giáo dục của bạn trung bình cho một giới tính, hầu hết thời gian bạn sẽ sai. và nếu bạn sẽ sai hầu hết thời gian, thành thật mà nói, sẽ dễ dàng hơn để có một tiêu chuẩn, thay vì hai.