sbis

Sara Bisello Bisello từ Gerua, Assam 784508, Ấn Độ từ Gerua, Assam 784508, Ấn Độ

Người đọc Sara Bisello Bisello từ Gerua, Assam 784508, Ấn Độ

Sara Bisello Bisello từ Gerua, Assam 784508, Ấn Độ

sbis

Cuốn sách tuyệt vời trong sa mạc của văn học Puerto Rico. Trong thời đại mà hầu hết các cuốn sách của Puerto Rico là của người di cư và vấn đề bản sắc, Pedro Cabiya chỉ sử dụng Puerto Rico là nơi xảy ra những câu chuyện của mình. Một nơi hài hước, kinh dị và tình yêu tồn tại trong sự hài hòa ấn tượng.