marcocano

Marco Cano Cano từ علی جولا، زنجان، I-ran từ علی جولا، زنجان، I-ran

Người đọc Marco Cano Cano từ علی جولا، زنجان، I-ran

Marco Cano Cano từ علی جولا، زنجان، I-ran

marcocano

Cuốn sách này được liệt kê là cuốn cuối cùng của bộ, nhưng tôi đọc nó lần thứ hai vì nó liên quan đến các nhân vật tương tự từ Archangel. Nó làm cho tôi dễ nhớ chúng hơn. Obadiah được giới thiệu trong Archangel và là nhân vật chính trong cuốn sách này. Nó cũng đào sâu vào một nhân vật từ Jansai, một người giữ kín và người phụ nữ của họ được giấu kín. Giữ tôi đọc.

marcocano

Không tốt như cái đầu tiên. Mặc dù dự đoán chính xác một chương trình không gian có người lái của Trung Quốc.

marcocano

I think I'm too stupid to understand this book...I confess, I did not get it. Explanations welcomed.

marcocano

Found this in the B and N bargain box. Hardcover at 5.98 or something, from 2009. Parker is gone now, but this book is great. In the end, it looks as if Jesse is finally saying goodbye to Jenn. We love Jesse for his faults, but after wallowing for so many years, I cheer to see this step.