joseninogarcia

Jose Nino Garcia Nino Garcia từ Kyar Inn, Daik-U, Myanmar (Burma) từ Kyar Inn, Daik-U, Myanmar (Burma)

Người đọc Jose Nino Garcia Nino Garcia từ Kyar Inn, Daik-U, Myanmar (Burma)

Jose Nino Garcia Nino Garcia từ Kyar Inn, Daik-U, Myanmar (Burma)

joseninogarcia

Mặc dù không đáng chú ý như Goose Girl, tôi thích cách các thử thách của Enna sâu và tối hơn các thử nghiệm trong Goose Girl.