behudety

Muhammad Refaai Refaai từ Viesca, Coah., Mê-hi-cô từ Viesca, Coah., Mê-hi-cô

Người đọc Muhammad Refaai Refaai từ Viesca, Coah., Mê-hi-cô

Muhammad Refaai Refaai từ Viesca, Coah., Mê-hi-cô

behudety

Cuốn sách hay nhất tôi từng đọc cho đến nay về chứng tự kỷ bởi vì nó không cố gắng đầy những biệt ngữ. Rõ ràng, đưa ra lời khuyên theo giáo phái và gỡ lỗi các loại 'phụ huynh tự kỷ' chuyên nghiệp.