subhabratabose

Subhabrata Bose Bose từ Nossa Senhora de Fátima - RS, Braxin từ Nossa Senhora de Fátima - RS, Braxin

Người đọc Subhabrata Bose Bose từ Nossa Senhora de Fátima - RS, Braxin

Subhabrata Bose Bose từ Nossa Senhora de Fátima - RS, Braxin

subhabratabose

Đây là một trong những văn bản khó đọc nhất được viết bằng văn bản kém, phân biệt chủng tộc và không chính xác trong lịch sử. Tôi chỉ giới thiệu Sách Mặc Môn khi Mark Twain đặt nó dưới dạng: "chloroform in."