lizdenis

Elizabeth Denis Denis từ Majiyakhet, Uttarakhand 263642, Ấn Độ từ Majiyakhet, Uttarakhand 263642, Ấn Độ

Người đọc Elizabeth Denis Denis từ Majiyakhet, Uttarakhand 263642, Ấn Độ

Elizabeth Denis Denis từ Majiyakhet, Uttarakhand 263642, Ấn Độ

lizdenis

Cuốn sách hay nhất tôi đã đọc trong năm nay. Cuốn sách hay nhất tôi đã đọc trong một thời gian dài.

lizdenis

Tôi cứ chờ đợi và chờ đợi bí ẩn bắt đầu, mất một lúc, nhưng cuốn sách rất thú vị xuyên suốt.

lizdenis

Gum Dichromate và các quá trình carbon trực tiếp khác, từ Artigue đến Zimmerman của Luis R Nadeau (1986)

lizdenis

Đó là một tiểu sử xuất sắc của Kit Carson, một nhân vật quan trọng và thú vị hơn chúng ta nhận ra. Ngoài ra, đây là một tổng quan rất tốt về lịch sử Tây Nam, tập trung vào khoảng năm 1840. Và, đó là bài viết hay nhất về Navajos mà tôi đã đọc.

lizdenis

SO I made the mistake of watching a 'B movie' version of this before reading the original. About the only thing the movie got right was the big reveal at the end. But I kind of wish the original had been a bit tighter and focused.

lizdenis

Very well done art survey of Beckmann, with color plates. Great stuff!