plbrand

Lam Pham Pham từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Lam Pham Pham từ Audrain County

Lam Pham Pham từ Audrain County

plbrand

một cuốn sách khá về Einstein và các tác phẩm của ông. Giúp tôi củng cố giá trị của sự đơn giản trong suy nghĩ sâu sắc. Đôi khi nó có một chút dày đặc nhưng nó sẽ thưởng cho người đọc nếu anh ta lướt qua nó. nó làm cho cảm giác tuyệt vời eto đọc được điều này cùng với "e = mc2 - tiểu sử của một phương trình" và "nổi tiếng đã chết - einstien". Tôi vẫn cảm thấy một chút vênh váo khi đọc tất cả các vật lý đó.

plbrand

Shakespeare đầu tiên tôi từng đọc. Nó có một số nhân vật yêu thích của tôi (Dogberry và John the Bastard) nhưng đó không phải là sở thích chung của tôi về anh ấy.

plbrand

Tôi nghĩ rằng đó là một cuốn sách tuyệt vời. Một chút lịch sử, một chút chính trị và một chút cuộc sống của Obama. Tôi sẽ theo dõi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới này gần hơn so với cuộc bầu cử trong quá khứ.