nataluca

Natalia Neri Neri từ San Miguel Suchiltepec, Oax., Mê-hi-cô từ San Miguel Suchiltepec, Oax., Mê-hi-cô

Người đọc Natalia Neri Neri từ San Miguel Suchiltepec, Oax., Mê-hi-cô

Natalia Neri Neri từ San Miguel Suchiltepec, Oax., Mê-hi-cô

nataluca

Đọc tuyệt vời. Dựa trên một phụ nữ tên Dina trong kinh thánh. Liên quan đến phụ nữ ngày nay.