nandapig

Fernanda Pires Pires từ Umpire, AR, Hoa Kỳ từ Umpire, AR, Hoa Kỳ

Người đọc Fernanda Pires Pires từ Umpire, AR, Hoa Kỳ

Fernanda Pires Pires từ Umpire, AR, Hoa Kỳ

nandapig

Ok, vì vậy tôi đã bỏ qua đến cuối cuốn sách này và đọc đoạn kết bởi vì nó quá chậm, tôi không thể chịu đựng được nữa.

nandapig

book of short stories set in the black communities of DC. some interesting ones highlighting a slice of life that isn't really focussed on when discussing DC.