shella-xu

Shella Xu Xu từ Aroodi, Karnataka, Ấn Độ từ Aroodi, Karnataka, Ấn Độ

Người đọc Shella Xu Xu từ Aroodi, Karnataka, Ấn Độ

Shella Xu Xu từ Aroodi, Karnataka, Ấn Độ

shella-xu

Jack Parson là một nhân vật hấp dẫn và tầm thường - một mặt, một thành viên chủ chốt của nhóm đã sinh ra cả Aerojet và JPL (còn gọi là Phòng thí nghiệm của Jack Parsons hay Jack Parsons Lives). Đây là một trong hai tiểu sử cần thiết của người đàn ông; khác là Sex & Rockets.

shella-xu

Decently illustrated, plot and style leave something to be desired. Good idea overall but poorly executed. (Of course, I'm probably somewhat out of the target age demographic).