pozolini

Eddie Zolini Zolini từ Loi, Pakistan từ Loi, Pakistan

Người đọc Eddie Zolini Zolini từ Loi, Pakistan

Eddie Zolini Zolini từ Loi, Pakistan

pozolini

Sau toàn bộ sự kiện Oprah, tôi sẽ không bao giờ đọc cuốn sách này. Mặc dù sự tò mò của tôi có được điều tốt nhất của tôi. Ngay cả khi James không thực sự sống qua cơn nghiện, nó vẫn cho bạn một ý tưởng thực tế về những gì một người nghiện lõi cứng có thể trải qua.

pozolini

Thật ra, tôi đã nghe cuốn sách này trong một chuyến đi dài - hàng giờ trôi qua và tôi đã cười rất nhiều lần. Fellowes hoàn toàn xiên hệ thống lớp Anh.

pozolini

This books was gross. But amazingly so! So much fun to read. I had a hard time going out to eat afterwards though... I loved it!