kideve

K A A từ Sajan Jo Par, Pakistan từ Sajan Jo Par, Pakistan

Người đọc K A A từ Sajan Jo Par, Pakistan

K A A từ Sajan Jo Par, Pakistan

kideve

Đây là một cuốn sách khác tôi được giao ở trường đại học, nhưng nó đã cuốn tôi đi. Thật tuyệt vơi.

kideve

Enjoyable young adult vampire fiction. Good fun, not outstanding in terms of literary merit.