Brian Tracy Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài (Tái Bản 2017)

Brian Tracy

Thông canister tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian Tracy Internatio...

Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2018)

 Thuật Tuyển Dụng Và Sa Thải (Tái Bản 2018) Tuyển dụng và sa thải là hai trong số những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất của nhà quản lý. Quyết định lựa chọn cá nhân nào và sa thải nhân viên nào là bài toán đau đầu và đầy áp lực, bởi nó...

Thuật Hùng Biện (Tái Bản 2017)

Brian Tracy

Thông gutbucket tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian Tracy Cosmopoli...

Meetings That Get Results: The Brian Tracy Success Library

Brian Tracy

Competitions That Get Results: The Brian Tracy Triumph Library Competitions don't have to be a vain attempt. When managed good, they are a powerful tool for solving dilemmas, making decisions, exchanging ideas--and getting results fast. B...

Nói Ít Lại, Làm Nhiều Hơn

Brian Tracy

Thông tin tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian Tracy International, ...

Thuật Hùng Biện (Tái Bản 2019)

Brian Tracy

Thông tin tác giảBrian TracyBrian Tracy (sinh ngày 5/1/1944 tại Vancouver, Canada) là một tác giả - diễn giả nổi tiếng về phát triển bản thân, khả năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng. . . Ông hiện là Chủ tịch Công ty Brian Tracy International, ...

Thể loại sách

Brian Tracy tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Brian Tracy