Hữu Đại - Vũ Tươi Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Tuyển chọn, Tham khảo các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị dùng trong Trường Học

Giới thiệu sách mới phát hành Quý I/2018: TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC BÀI DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌCLời giới thiệu:Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành,...

Tuyển chọn, Tham khảo các Bài Diễn Văn, Phát Biểu Khai Mạc, Bế Mạc Hội Nghị dùng trong Trường Học

Giới thiệu sách mới phát hành Quý I/2018: TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC BÀI DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌCLời giới thiệu:Trong các trường học, các cơ sở giáo dục, hầu hết các công việc từ chỉ đạo, điều hành,...

Hướng Thi Hành Luật Doanh Nghiệp

Hướng Thi Hành Luật Doanh NghiệpNội dung Hướng Thi Hành Luật Doanh Nghiệp cuốn sách gồm các phần chính sau đây:Phần thứ nhất. Luật Doanh nghiệp và quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệpPhần thứ hai. Quy định mới về đăng ký, tổ ...

Thể loại sách

Hữu Đại - Vũ Tươi tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Hữu Đại - Vũ Tươi