Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải) Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Thiếu Thất Lục Môn

Thiếu Thất Lục MônĐây không phải là bản Việt dịch đầu tiên của sách này, nhưng có thể nói là bản dịch đầy đủ nhất trong số các bản đã lưu hành. Thay vì lược bỏ đi rất nhiều đoạn như các bản dịch từng xuất bản trước năm 1975, bản dịch này ch...

Thiếu Thất Lục Môn - Yếu Chỉ Thiền Đạt Ma

Thiếu Thất Lục Môn - Yếu Chỉ Thiền Đạt Ma: Thiền học Trung Hoa khởi đầu từ Bồ-đề Đạt – ma, vị tổ sư đã khai mở pháp môn “truyền riêng ngoài giáo điển, chẳng lập thành văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”.Tuy nhiên, từ khi tổ B...

Thiếu Thất Lục Môn

Thiếu Thất Lục MônĐây không phải là bản Việt dịch đầu tiên của sách này, nhưng có thể nói là bản dịch đầy đủ nhất trong số các bản đã lưu hành. Thay vì lược bỏ đi rất nhiều đoạn như các bản dịch từng xuất bản trước năm 1975, bản dịch này ch...

Thể loại sách

Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải) tất cả sách miễn phí tải về và đọc

Nguyễn Minh Tiến (dịch và chú giải)