TS. Trần Văn Biên Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 203, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 này đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 20...

Thể loại sách

TS. Trần Văn Biên tất cả sách miễn phí tải về và đọc

TS. Trần Văn Biên