TS. Trần Văn Biên Tất cả sách miễn phí sách phiên bản mới

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 203, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 này đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 20...

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Trên cơ sở tổng kết 10 năm thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 203, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 này đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 20...

Chỉ dẫn áp dụng bộ luật hình sự

CHỈ DẪN ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015(Sửa đổi, bổ sung năm 2017)Tác giả: TS Trần Văn Biên- TS Lê Quang ThanhNxb: Thế GiớiPhat hành :08/2018Số trang: 464Khổ sách: 20x28cmGiá bìa: 395.0đLời mở đầu.Ngày 27 tháng 1 năm 2015, Quốc hội đã ban ...

Bình Luận Khoa Học Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam

Bình Luận Khoa Học Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm GiamLuật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 9/2015/QH13 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 26/1/2015 tại kỳ họp thứ 10 gồm 10 chương, 73 điều quy định về...

Thể loại sách

TS. Trần Văn Biên tất cả sách miễn phí tải về và đọc

TS. Trần Văn Biên