Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn sách miễn phí sách phiên bản mới

Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn

Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn

Mục đích của giáo trình Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn nhằm trình bày các khái niệm và thuật toán cơ sở của CSDL bao gốm: Các mô hình dữ liệu và các hệ CSDL, tương ứng, các ngôn ngữ CSDL, thiết kế các CSDL, tổ chức lưu trữ...

Thể loại sách

Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn sách miễn phí tải về và đọc

Giáo Trình Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Và Suy Diễn