Khổng Minh Thần Số - Tái bản 12/08/2008 sách miễn phí sách phiên bản mới

Khổng Minh Thần Số - Tái bản 12/08/2008

Khổng Minh Thần Số - Tái bản 12/08/2008

Đặt hương án hướng về phía chính nam. Trên hương án bày lò hương, sách Khổng Minh Thần Số và con linh quy đựng 3 đồng tiền. Người xin quẻ rim phục chỉnh tề, đốt nến thắp hương, đứng nghiêm cẩn trước án, bỏ hết tạp niệm, chuyên tâm trí ý vào...

Thể loại sách

Khổng Minh Thần Số - Tái bản 12/08/2008 sách miễn phí tải về và đọc

Khổng Minh Thần Số - Tái bản 12/08/2008