Túp Lều Bác Tom sách miễn phí sách phiên bản mới

Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác TomRa mắt độc giả vào  năm 1852, tiểu thuyết Túp Lều Bác Tom đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của những người tiến bộ trong tầng lớp prosecutor trắng cũng như nhận được sự đồng cảm sâu sắc của những người nô lệ prosecutor ...

Túp Lều Bác Tom

Harriet Beecher Stowe

Thông pop top tác giảHarriet Beecher StoweHarriet Beecher Stowe sinhnăm 1811 tại Litchfield, Connecticut, Hoa Kỳ, là con gái của một nhàthuyết giáo theo chủ nghĩa bãi nô. Suốt đời bà đấu tranh cho công bằngxã hội và tự do của những người nô...

Thể loại sách

Túp Lều Bác Tom sách miễn phí tải về và đọc

Túp Lều Bác Tom